Ligaxkako partiduak (pala eta eskupilota) Ekainak 28 18:00 pala A1-A2 18:45 pala B1-B2 19:30 pala C1-C2 20:15 pala D1-D2 Uztailak 5 18:00 pala H1-H3 18:45 esku B2-B3 19:30 pala I1-I2 20:15 esku B1-B4 Ekainak 29 18:00 pala F1-F2 18:45 pala E1-E2 19:30 esku A3-A4 20:15 esku A1-A2 Uztailak 6 18:00 pala D2-D3 18:45 pala C2-C3 19:30 pala B2-B3 20:15 pala A2-A3 Ekainak 30 18:00 esku B3-B4 18:45 pala G1-G2 19:30 esku B1-B2 20:15 pala H1-H2 Uz...