ESNEA POLTXETAN SALGAI PREZIO OSO ONEAN MANEX ARDIETATIK JEITZIA.                                        ESNE LITROA 2,30 EUROTAN.