Larrungo kapilaua

solasturi 1456152749042 Solasturi | 2006-01-30 07:23
2

Testu bilduma zoragarria jarri digute eskura armiarma.com webgunean, Klasikoen gordailua atalean. Hango Testu zaharrak sailetik, bat hartu dut, Berako idazkariak apaizari idatzia 1786an. Bilduma honetara, Imanol Trebiñoren Administrazio zibileko testu historikoak (HAEE-IVAP, 2001) lanetik bildua da testu hau.

Argazkiaren beheko aldean, testu bera jarri dut gaurko ortografian, puntuaziozko aldaketa txiki batzuk besterik egin gabe (barkatu: kapilau jarri dut, eta ez kaperau, hala dakarrelako Euskaltzaindiaren Hiztegi Batuak). Argazkian, Larrun mendia eta Kaule Baita baserria, Berakoa.

Berako idazkariaren komunikazioa Larrun mendiko kapilau postuaz

Vera y mayo de 1786

Jaun Apeza. Errecivitu nuen pontutic, eguin nien presente zure orezco letra, erenegun eguina, gure Alcate et juratuei, ceinetan erraiten baituçu, causi ditezela capera ortan, hil onen 16n, eta uriya bada, 17 an zure capilantasunaren escritura eguitera, vada ortaracotz abisatuac direla Berce iru erriaq eta manatzen naute, zuri erraiteco, nola eztiren causitzen estatuban, capera orretara igaiteco, eta Badaquizula gure comunitateac ongui causitu duela zu capilan, izaitea, plazer duzun Demboraraino, eta presentian causitzen direla sentimendu Berean, eta concurrituco dugula, gure pagamendu partiarequin, orainderaino eguin darotzagun bezala, eta Baldin Plazer Badute, Urruñaco, Saraco, eta Azcaingo Jaunac, eguin zuri, escritura, ongui causituco duela gure comunitateac, eta eztugula oposaric deusetan ere eguinen, Bada Yaun-oriec eguiten duten gucia, artuco dugu on-zat, eta Yracurtzen diotezula letra unen contenimendua, guelditzen da, gure comunitatea, eta particularqui, zure, eta Jaun horien gucien zervitzari humila.

Bera, 1786ko maiatza

Jaun Apeza. Errezibitu nuen puntutik, egin nien presente zure ohorezko letra, herenegun egina, gure Alkate et juratuei, zeinetan erraiten baituzu, kausi daitezela kapera horretan, hil honen 16an, eta euria bada 17an, zure kapilantasunaren eskritura egitera, bada horretarakotz abisatuak direla bertze hiru herriak. Eta manatzen naute, zuri erraiteko, nola ez diren kausitzen estatuan, kapera horretara igaiteko, eta badakizula gure komunitateak ongi kausitu duela zu kapilan izaitea, plazer duzun denboraraino, eta presentean kausitzen direla sentimendu berean, eta konkurrituko dugula, gure pagamendu partearekin, orainderaino egin darotzagun bezala, eta baldin plazer badute Urruñako, Sarako eta Azkaingo jaunak egin zuri eskritura, ongi kausituko duela gure komunitateak, eta ez dugula oposarik deusetan ere eginen, bada jaun horiek egiten duten guzia, hartuko dugu ontzat. Eta irakurtzen diotezula letra honen kontenimendua, gelditzen da, gure komunitatea, eta partikularki, zure, eta jaun horien guzien zerbitzari umila.

Oharra: Igorringo orrian atera nuen testu hau, 2005eko ekainaren 7an. Agur bero bat tarteka han ibiltzen zirenei: Gatzola, Firue, Txurdin, Nineu, Extari, Asier, Jozulin, Ramon... eta gainerakoak, beste inor baldin bazen!

Mikel Taberna

Mikel Taberna 2006-01-31 00:16 #1

<p>Iepa, Patxi! Ordenagailua biztu (bidenabar, bitxia duk Hiztegi Batuan "biztu" batez ere Bizk. jartzea, ez?) eta eguneroko bueltaxka ematean hor agertu duk hire leihoa! Barrenera sartu eta lehenbiziko oparia: Berako idazkariak 1786an idatzitako testua! Polita eta kurios(o)a <em>kausitu</em> diat. Baina testua aitzakia eta oinarri harturik, galdera bat: izenburua hik paratu diok? Alegia, <em>... Larrun mendiko...</em> hori testuak berak ekarki zian edo hik gehitu diok? Bai, <em>Larun-Larrun</em> kontuaz ari nauk.&nbsp;Gai honekin temosoegi jartzeko asmorik izan gabe,&nbsp;hire iritzia jakin nahi nikek. <em>Solasturi</em>ra hurbildutako gainerakoontzat argigarri gisa, Beran (ustez Bera osoan; Kaule Baitan ere bai, Patxi?), alegia,&nbsp;hegoaldetik mendiaren magalean dagoen herrian,&nbsp;eta Bidasoaren ezkerraldearen gehienean (Sunbillan ere bai?)&nbsp;behinik behin, adin guzietakoek&nbsp;<em>Larun </em>erraten dugu, nahiz eta batasunerako, dirudienez (ez baitakit non dagoen izendegi ofiziala), <em>Larrun</em> hautatu den (iparraldean eta mendi horretatik ekialderantz hala, nonbait).</p>

Solasturi

Solasturi 2006-01-31 08:15 #2

<p>Aupa, Mikel! Bai, bai, nik ere Larun ikasi nian, Beran bezala Sunbillan, baina irentsi egin diat, oharkabean, forma normalizatua-edo omen dena (Larrun dakar Euskaltzaindiak onetsitako mendi izendegiak, <a href="http://www.euskaltzaindia.net/eoda/">hemen</a> ikus daitekeen bezala). Gainerakoan, testu horri <em>Larrungo kaperaua</em> izenburua paratu diote testu-bilduman. Eskerrik asko bisitagatik!</p>


Utzi iruzkina: