LAraLA

itziirizar 1456148084225 primaderako liliak... | 2008-06-04 19:41
1

gose

Apa, andra. Salda bada?
Ba atara bat.
Marka ta gara daramatzat
bakarka, banaka, banan banan.
Atlas bat, mapa bakarra al da?
Zalantzak dakar gatazka.
Ta hala bazan,
sartzan bada kalabazan.

Lasa ta Zabala, G.A.L.ak akabata.
Anagrama arnasa zan.
Ardantzatarrak laranja saltsan,
maskarada ta patxarana.
Tafallan fatxak zarataka
ta Sakanan kar kar, algaraka.
Ta hala bazan,
sartzan bada kalabazan.

Lara la ra lara la ra....
Ta Alaska han dantzan
fan zan hamarkadan...

Sakanan, La Habanan, Bagdad ta Panaman
balak zarataka.
Ramalah, Granada, Manhattan, Salamanka,
armak danbaka, hankak dardarka.
Araban bat, Saharan hamar.
Dana bat bakarra al da?
Ta hala bazan,
sartzan bada kalabazan.

Kamara flashak lan da lan,
bagats andana saltsa-maltsan.
Arrakastan malda, aldapa latza,
adarrak plazara atarata.
Amamak marmarka zalapartaka,
andra zaharrak bla bla bla...
Ta hala bazan,
sartzan bada kalabazan.

Lara la ra lara la ra....
Sakana, Panama, La Habana
Lara la ra lara la ra....
sagarra-manzana, labana-navaja
Lara la ra lara la ra....
Canada, Granada, Sahara
Ta hala bazan,
sartzan bada kalabazan.

Lara la ra lara la ra....
Manhattan, Ramalah
Lara la ra lara la ra....
gaba latza, laztana
Lara la ra lara la ra....
aska ta kanta zan!
Ta hala bazan,
sartzan bada kalabazan.

Irati

Irati 2008-07-25 13:29 #1

Itzi! Latza da kanta hori! Letra ikastia kitxon lana! :)<br>gero artee!<br>


Utzi iruzkina: