S@Re & H@iZe BeTiKoOoO

rBd-REN KoNtzErTuak GusTATzEn BaZAizKIzU wEb HoNetAn SarTu ETa RbD-K bRasILeKO mArACAnaN eMAN zueN kOnTzErtUko SaRRerA zOrAgArrIa IKuSI: http://www.youtube.com/watch?v=QX_SqMP283g   bAdAkizUe RbD dONosTin EgONgO delA eZtA?? kOnTzErTuA eKaiNarEn 29An IzaNg Da aNoETaN etA sArrErA 30 EURo BalIO dItU!!!


FoRmULa 1 KiRoLaReN JarrAiTzAiLeaK zArETe?¿?bUENo bA Gu BAi BeraZ..aRTiKuLu HaU asTebUrU hOnETakO "pREmIo De CAnAdA"-ren iNgUrUAn HiTZ eGiNgO DizUegU:-) kARReRA hONeTaN asPaLDiAN eGOn eZ diRE IsTRiPu IzuGArrIaK EgON ZiReN..IsTRiPU HorIeK zIrKuiTu HoNeTAn EmaN ziReN... GP hOnEtAn...LeheNa HaMilToN GerATu zEn..NahIz eTA GAztEA IzAn,muTikO HoNeK oRaIndIk HiTz EgItEkO AuKerA UgArI EMaNgO DitU...AlOnsO oRaiNgOAn ZazPiGaRReN gERatU Zer NaHiz ETa ArAZo UgARi EDuKi KurBetaKO bAteaN..RoBerT KuBicAk IzUgARRiZko IsTrIpUA edUKi ZUeN 27.buEltaN,haiBaT koLpE hArtU zItuEn..MassA etA FisiChEla DeSkaLIfIkAT...


BuenO...ba...aRtIKuLu haU...D.B.H-ko ikasle GuzTienTzAKO iDaTzi DugU..SPerO dUGu guZUtOKoA IzATeA BestELa...Guk dIOgUn mODuaN...es Lo Q hAy :P jeje ElkaRReKiN hAiNBAt mOmeNTu IgaRo diTugU...IkaStoLA guRE BIgarreN etxEA mODUKoa IzAn baIt Da.BAiNA...TAmaLES,AurTEn iZangO DA azKen UrtEA  elKaRREkiN gaUdEna.     IZuGArrIZko pENa EmanGo DiGu bERRiRo ELkarrEKin EZ eGOteaK...LuRRasKatiK hasITa..asTiTZERa,Sukarrietara,BrIÑaSeRA EtA hOneNa....iKAs-biDaiar ELkarrEkiN jOAn GaRa..eTA pRiMERAn pASatU duGu,baIeTZ?¿moMneTU hORiek Ez DUt UsTE iNOiZ aHasTUkO DItUGUNik....baTE...


 atHlEtIc ClUb BILbO 2 PaRtIDo BakARriK fAltA dIrA lIgA aMaitZEko ETa AthLetIC OrAinDiK 1.dIbisiNOan ManTEntZEn dA etA gAInERa JOkaLaRi GuztIak EuskALdUNak DiRa.... AuPA atHlEtIC!!!!!!!!!!! NahiZ etA gIzoNeZkoAK "TxARRAk IzAN" gUrE AThLetiKeKO nESkAk OsO oNak Dira EuREn LIgA irAbAzI dUtElAko!eA MUtIkOtXoeK NesKeNgAnDik ZeOzeR IkASTeN dUtEn!!!!                      atHlEtIReN bErrI gUzTiAK jAKiN nAHi BaDiTUzUe http://www.athletic-club.es/ SARtU!!!!!!!!!!!!!! IkuSi Ze pOlItA iZAnG...


GoIZEan JaIkI eta ARtiKulU baT iDazTea pENtsATu Dut...aZterkETATaN ZauZIoN DAnoI aniMOaK emaTEko..Niri ASKO aNiMAtZEn NauEN ABestI Bat SU-TA-GAR taldearen ITXAROPENA abestia dA...HOrrEGatik EmEN uSten DIzuEt ABestiARen Letra...enTzun abESTiA iZUgARrIa da!!ETA AZterkETaTaN...AbestIAk DIoEn ModUAn...EZ gaLdu ItxaRoPenA;-)...Ea DenOk ApROBatZEn dUGuN dana...bUENo BEstE errEkUPerAKetaK ZeOzeRTArAko dAUz ,eztA??jej;-) Bakardadeasentitzeko beldurrakbehartzen nau egun hontanbarnekoa ateratzera.Nerekin zaudenahiz eta soilik bihotzeanlaister elkartuko garaizar alaiago batetan.Ez dut galdukoItxarope...


ArTiKUlU HAu...MAiTEmINDutA dauDen PerTSOnENTsakO da. NOrBatI BaIte baDuzu EDo GusTUkO baDuzU etA Ez BAdAkiZu ZeR esAn...EmeN dItUZue EsLdI gOxOaK eTA ApRoPOsAk;-)LoTsa emAten BAdIzU oLaKO gaUZak EsATea,MeZU BatEZ biDaLi DitZAKeZUz. BAinA...BiziTZa LAbURRa Da bEraz EsAn OrAIn ESan BeHARRekoAK etA ez EGon GerO PeNTSAtseN(ZergATiK ez NIoN aRiNAGo eSAn?¿)--CARPE DIEM--;-) --Zure irribar hori nire bihotz taupaden eragile da. --Egun bat behar dut zu ikusteko,minutu bat zutaz maitemintzeko, segundu bat zurekin eogteko eta nire bizitza osoa zutaz ahasteko. --Goizean jaiki eta zu, klasean sartu eta...


TeLeSaiLAk

1
haizesare 1456135251994 S@Re & H@iZe BeTiKoOoO | 2007-06-03 21:33

AUpi guZTiEiiii!!!ARtIKulo HaU TelESailEi BUruZkOA iZanGo dA.hEMen GUrE GUstOko TelEsaILeI BUrUz HiTZ eGinGO dUgu bainA zuEk bESte bATzuK guSToKO BadItUZUE esAN etA bESte ARtIKulu BatZUETan HOrrEtAZ hiTz EgINgo dUgu! -ASTeLehEnETan gaueKO 22:00ETan TElEcinCon CSI boTatZEn DUtE sERiE hAU oSO onDo dAGo,hILkETa UgARi DauDE ETa POliZiA Talde BatEk INBesTiGatzeN dItU. -AStEartEEtan GauEko 22:00etAN tElEcINcON LOS SERRANO dAGo,TeLEsAil Hau Nahiko ONdO DagO fAMILIa BatEn ABeNTurAK KOntAtzEN dIRElAKO. -AStEazKeNetAN gAUEko 22:00 etAN LOS HOMBRES DE PACO dAGo ANteNa 3-AN.SerIe Hau oSo BarrEgARRiA ...


  EUSKARA GAL EZ DADIN..HAIZU!!PIXKAT HITZ EGIN:-) InOiz Ez zAIZu GerTATu LaguNeN arteaN HiZkETAn aritzea etA erDErAZko ESaMOlDe BAt EZ duZULa euSkerAZ eSatEn JAkIN?¿?bUEno Ba...GUk (((LAGUN ARTEKO HITZONTZIA)))LAndU gENuEn iKAsToLAn,IkaStOlak AntOLatuTaKO iKasTaRo BATeAn.IkasTaRo hItZA eNTzUteaN ZiHURReniK eSAngO Duzue...jOoO ZeLAKo TxApA!!bA EZ!!gUZTiZ koNTrakOa...nAHiZ eTA 10 OrdukO IKastaroa IZAn...PrImerAN pAsATu GeNueN...itZElEZko BArrEAk BotA geNItUEn....BUenO ba EmeN iDatzIkO diZkiZUeGu ESakERA baTzuK BIZiTZako moMenTU ezBerDiNeTARaKO: a)HITZ LODIAK,GORDINAK...Aldrebesa,artabur...


AUpA guZTiEi!!!ArTiKuLO hAU moDa GUstOKOa DuTeN nEsKEN tzaKO Da!HiLabEtE hOnEtaKOCosMOPolIta ALdIZKaRiAN uDabERRi EtA uDa hoNetAN erManGO diRen KOnPLemenDUak,KoloREak,BikIniAK,koLOniAK...agERtZeN DIrA,bAIna TRanki AL dizKarIa ez BaduZUe IRakURRI HemEN JaRrIKO dUgu DEnA!!!!!!! http://www.cosmohispano.com/ -uDaBeRRi ETa UdA hoNetAN bANdANAK,turBanTEAK,pAiNOLetAK etA kolOreDun ETa loREdUN TxANoAK erAMnGo DiRa. -uRTeko KOloNIaRik HOnenAk hAUEK DIrA: a)kENzo AMoUr b)vALenTIno"v PoUr HoMMe" C)GiORGiO aRmANI"aRmANI cOde MuJer" d)LanComE"tResOr" -AZkEnIK UdAbErrI etA UdA hONtAN erAMngO diREn Bi...


GuK gOmEndaTzeN dIZkIZUeGuN dIsKaK hOnaKo haUEk DirA: EntZUN iTzAzUez izUgARRIaK diRA!!!