URRIAREN 21EKO BILKURAREN AKTA- ACTA DE LA REUNIÓN DEL 21 DE OCTUBRE

eneko.villegas85@gmail.com 1663713665408 Auñamendi Kultura | 2022-10-27 00:20

eneko.villegas85@gmail.com 1666823141397

---MAS ABAJO EN CASTELLANO--

Kultura hausnarketa 2022ko urriaren 21eko akta

 

Bilkura- 6 lagun 2 emakume 4 gizon

 

Aurre-hitza:

Lehen bilera honetan zoru amankomun bat sortzea izan du helburu, amankomunean Kultura nola ikusten dugun partekatu eta ondoren etorriko diren eztabaidetan abiapuntu komun bat lortzea alegia.

Kultura definitzea eta ezaugarritzea:

Lehen pausu batean saiatu gara Kultura bera zer den erabakitzen, zer den horretaz aparte zein ezaugarri dituen eta zein espazio dituen gaur egungo kultura. Lehendabiziko une honetan bakoitzaren ikuspuntuak plazaratu ditugu eta panel batean jarri.

 

Kultura definitzea oso zaila dela adierazi dugu gehienok baina bai ekarpen bat izan dela, Kultura ez dela objektu bat prozesu bat baizik.

 

Ezaugarriak

Espazioak

Nortasuna eta gure sustraia

Anitza

Elebiduna

Transgresorea

Tradizioari lotuta

Eboluzioa ahalbidetzen duena

Tokikoa

Erlazioak sustatzen dituena

Doakoa eta Ordaindutakoa

Atomizatua eta deskoordinatua

Kultura-→Ondarea-->Turismoa

 

Kontsumista

Agenda

Natura

Espazioen falta

Kultur Etxea

Liburutegia

Elkarteak

Frontoiak

Elizak

Kolektiboak

 

PARTE HARTU EZIN ZENUTENEK ETA PARTE HARTU ZENUTENEK ERE, ZER DA ZUENDAKO KULTURA? ZEIN ESPAZIO DITUGU ETA ZEIN EZAUGARRI DITU GURE KULTURAK?

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

EZAUGARRIAK

ESPAZIOAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honen ostean, nahiz eta lanak nahastu egin zitzaizkigun gaur egungo kulturaren ahulgune eta indarguneak identifikatzen ibili ginen.

 

INDARGUNEAK eta AHULGUNEAK

Indarguneak

Ahulguneak

Kultura-→Ondarea (Hau oso ongi landuta dago)--> Turismoa

 

Beharrak asetzen ditu

Sormena lantzen du

Adineko pertsonendako terapiatzat har liteke

Elkargune bat da

Kultura garatu edota gozatzeko espazioen falta

Atomizazioa eta deskoordinazioa erabatekoa da

Dispertsoa eta mugikortasunaren falta somatzen da

Komunikazio akatsak izan ohi dira kultur eragile desberdinen artean.

Koordinazioa sustatuko lukeen figura baten falta

Proiekzio falta nabarmena ikusten da

Txikitasunaren konplexua nabaria da

 

ZEIN INDARGUNE ETA AHULGUNE ANTZEMATEN DITUZUE?

 

INDARGUNEAK

AHULGUNEAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendiente geratu zitzaigun etorkizunaz mintzatzea baina hori hurrengo bilkuran landuko genuke. Hurrengo bilkura azaroa amaieran egitea adostu genuen, aurrerago erabakiko dugu zein egunetan egin.

 

FILMOTEKA PROIEKTUA:

 

Bilkura aprobetxatu egin zen ere zonalderako interesgarria izan daitekeen proiektu baten inguruan informazioa jasotzeko. Garaitzeko Asi elkarteko lagunek Nafarroako Filmotekarekin hitzarmen bat lortzear dira bertan, Auritzeko Kultur etxean Filmotekan dauden filmak proiektatzeko edota Filmotekak berak egiten dituen zikloetan parte-hartzeko. Honek inbertsio bat eskatuko luke, Auritzeko Kultur etxea egokia den arren proiektorea berritu beharko luke. Inbertsioa 10000 eta 20000 euro artekoa izango litzateke, baina horrek Filmotekaz aparte beste hainbeste filmen aurkezpena egiteko aukera ekarriko liguke.

 

Proiektua aurrera egitea hobesten badugu, Garaitzeko Asikoek esan zutenagatik ezingo lukete honen programazio osoa bere gain hartu, hau da, beste eragile zein norbanakok hartu beharko lukete parte. Filmotekak beren baitan dituen filmak doan utziko lizkiguke eta zuzendaria gonbidatu nahiko bagenu soilik ordaindu beharko genioke gonbidatuari (200€). Halere, egoera berezia dela ikusita Filmotekak sarreraren prezioa igotzea ahalbidetuko liguke, proiektore berriarendako edota gastuak ordaintzeko.

 

Proiekzioen maiztasunaz hitz egiten hasi ginen eta behintzat hilabetean behin egitea hobetsi zen. Lan talde tekniko baten beharra ere argi ikusi zen Kultur etxea erabiltzen ikasteko.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflexión en torno a la Cultura. Acta del 21 de octubre de 2022

 

Reunión- 6 asistentes 2 mujeres 4 hombres

 

Preámbulo:

En esta primera reunión teníamos el objetivo de crear una base común, acordar un punto de encuentro en como vemos la cultura para así tener un punto de partida consensuado de cara a futuros debates.

Definición de Cultura y sus características:

En este primer paso hemos intentado decidir que es la cultura y aparte que tipo de espacios se disponen para ella y que tipo de características tiene la cultura actual. En este primer momento hemos dado a conocer nuestro punto de vista y los hemos colocado en un papel.

 

Definir la cultura se nos ha hecho muy difícil para la mayoría pero si que se ha dicho es que no se trata de un objeto sino de un proceso.

 

Características

Espacios

Identidad y raíces

Diversa

Bilingüe

Transgresora

Vinculada a la tradición

Posibilita la evolución

Local

Promueve las relaciones

Gratis y Pagada

Atomizada y descoordinada

Cultura-→Patrimonio-->Turismo

 

 

Consumista

Agenda

Naturaleza

Falta de espacios

Casa de Cultura

Biblioteca

Sociedades

Frontones

Iglesias

Asociaciones y colectivos

 

PARA AQUELLAS PERSONAS QUE PARTICIPASTEIS Y QUE NO, ¿QUE ES PARA VOSOTRAS LA CULTURA? ¿QUE ESPACIOS Y QUE CARACTERÍSTICAS TIENE NUESTRA CULTURA?

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

CARACTERÍSTICAS

ESPACIOS

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras este primer ejercicio aunque se nos solapo con el siguiente pasamos a determinar que fortalezas y debilidades tiene nuestra cultura.

 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Cultura-→Patrimonio (esta muy trabajado)-->Turismo

 

Cubre las necesidades

Fomenta la creatividad

Terapia para personas mayores

Punto de encuentro de la comunidad

Falta de espacios para promover y disfrutarla

Atomización y descoordinación total

Dispersa y con falta de movilidad

Falta de comunicación entre actores culturales

Falta de una figura que coordine

Falta de proyección exterior

Complejo de inferioridad

 

 

¿QUE FORTALEZAS Y DEBILIDADES PODÉIS IDENTIFICAR?

 

FORTALEZAS

DEBILIDADES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos quedo pendiente como vemos el futuro pero eso lo trabajaremos en la siguiente reunión. Esa próxima reunión pensamos en hacerla a finales de noviembre, mas adelante acordaremos cuando la haremos.

 

PROYECTO FILMOTECA:

 

Se aprovecho la reunión para informarnos de un proyecto que puede resultar interesante para la zona. Las personas que conforman Garaitzeko Asi han logrado un preacuerdo con la Filmoteca de Navarra para poder proyectar películas de la filmoteca en la Casa de Cultura de Auritz o para participar en los ciclos que organiza la misma Filmoteca. Esto supondría una inversión para adecuar la Casa de Cultura renovando el proyector de la misma, que supondría entre 10000 y 20000 euros, pero ello a parte de posibilitar todo el tema de la filmoteca podría posibilitar la presentación de otros proyectos de una manera muy digna.

 

Si decidimos seguir con el proyecto, se dijo que Garaitzeko Asi no podría hacerse cargo de toda la programación, es decir , que el resto de entidades y colectivos así como personas a titulo individual deberíamos participar en la misma. La Filmoteca nos cedería gratuitamente las películas y solo habría que pagar en el caso de que invitásemos al director o algún invitad@ (200€) . Viendo la situación excepcional de la zona la Filmoteca nos dejaría subir el precio de la entrada para así poder sufragar diferentes gastos.

 

Estuvimos hablando de la periodicidad de las proyecciones y sería mensual. Para estas proyecciones convendría formar un grupo técnico para usar la Casa de Cultura con una mejor visión.


Utzi iruzkina: