BARRUNDIAKO HIRI ANTOLAMENDUKO ARAUAK

No profile photo AUMATEGI (Barrundia) | 2009-07-19 14:01

ARAU SUBSIDIARIOAK ALDATZEA KOMENI DA?

 

Barrundiako udalerriko planeamendurako arau subsidiarioak udalerriko lurraldearen antolamendu integrala egiteko tresna dira. Horien bitartez, lurra sailkatzen da (hiri-lurra, urbanizagarria, ez-hiritarra...), hirigintza-ahalmenak mugatzen dira eta ahalmen horien eraginkortasuna eta erabilera baldintzatzen da. Laburbilduz, eta hizkera arruntean, arau subsidiarioen bitartez, Barrundian egin nahi diren edozein eratako eraikinak edo erabilerak erregulatzen dira, bertan arautzen baita nola egin behar diren eta non egin daitezkeen.

 

Arauen indarraldia, berez, mugagabea da, baina, normalean, 8 bat urte egoten dira indarrean, eta aldaketa partzialak ere egin daitezke.

 

Indarrean dauden arau subsidiarioek akats asko dute, baina ez bakarrik ezker abertzalearen ikuspuntutik, baita ikuspuntu objektibo huts batetik ere. Hemen hainbat gogoeta egiten ditugu horien inguruko eztabaida pizteko:

 

•Barrundiako arau subsidiarioak egokitu egin behar dira onartu zirenetik aurrera sortutako legeriara, hau da, 2003ko uztailetik aurrera sortutakora, data horretan sartu baitziren indarrean. Hona hemen legeria horretako xedapen nagusiak:

 -Lurzoruaren Legea; izan ere, besteak beste, etxebizitza-dentsitate handiagoa sustatzen du, lurzoruaren okupazioa txikiagoa izan dadin. Horrek ez du ekarri behar ingurua kontuan hartu gabe eraikitzea edo lehendik dagoenarekiko harmonia apurtzea.

 -Ibai eta Erreken Arlokako Lurralde Plana, urak har ditzakeen ingurunetan etxebizitzak edo bestelako eraikinak egitearen aurka agertzen dena.

 

         •Tokiko Agenda 21 ospetsuak ere izan behar luke bere aplikazioa arau subsidiarioetan, Barrundian egiten diren eraikuntza eta hirigintza-jarduketa guztietan, jasangarritasuna kontuan har dadin.

 

         •Oraingo arau subsidiarioak onartzeko unean, ez zen kontuan hartu gure herrien ur-horniketarako ahalmena. Hori zuritzeko, zera esaten da, “udalerriko herri guztietan, ur-emaria nahikoa da kasu bakoitzean aurreikusitako hazkundeei dagozkien oraingo eta etorkizuneko kontsumoak asetzeko”. Denok dakigu, ordea, hori ez dela horrela. Hori justifikatzeko orduan, ez ziren kontuan hartu herriak edo Partzuergoa hornitzeko ur-emakidak, ezta lehendik zeuden arazoak ere.  Gainera, ez ziren kontuan hartu Barrundian dauden abeltzaintzako ustiategietako kontsumoak, eta esanguratsuak dira.

 

         •Barrundiako herrietan dagoen saneamendu-ahalmena ere ez zen kontuan hartu. Egungo arau subsidiarioetan onartu egiten da ez daudela, oro har, sistema bereiziak ur beltzetarako eta euri-uretarako eta, hala ere, hauxe esaten da: “ahalmena nahikoa da mugarik gabeko hazkunde potentzial baterako”. Hori, teknikari batek sinatutako txosten batean agertzen bada ere, ez da horrela. Begien bistakoa da zenbait herritako isurketak "legeztatu ezinezkoak" liratekeela gaur egun, Barrundiako ibaietara egiten diren isurketek argi erakusten dutenez.

 

•Oraingo arau subsidiarioetan, ontzat eman zen zenbait herri orain direnaren bikoitza baino gehiago izateraino haztea. EAEko Lurraren Antolamenduko Artezbideetako 12. artikuluko 4.11 puntuan, ordea, mugatu egiten da udalerrietako gune txikietako bizitegi-garapenerako gehienezko ahalmena, eta dauden etxebizitzen % 100ean finkatzen da. Irizpide hori ez da betetzen Audikanan, Dallon, Etxabarrin eta Hermuan, izan ere, herri horietan, ahalbidetzen den hazkunde guztia gauzatuko balitz, etxebizitzen kopurua bikoiztu eta gehiago egingo litzateke denbora gutxian, lehen salatu genuen bezala. Beste herrietarako planifikatutako hazkundea ere gehiegizkoa da.

 

•Goi-tentsioko sareetarainoko tartea ere zaindu beharko litzateke. Eremu elektromagnetikoek pertsonen osasunean izan dezaketen eragin kaltegarria saihesteko, etxebizitzaren eta goi-tentsioko sarearen arteko distantzia metro batekoa izatea gomendatzen da tentsioko kilovolt bakoitzeko. Barrundiako iparraldetik doan linea, Elgea ondotik igarotzen dena, 400 kv-koa da, eta horrek ez du erremediorik dagoeneko. Barrundia erditik doana 220 kv-koa da.

 

•Egungo arau subsidiarioekin, ez dago aukerarik Barrundian inolako industriarik jartzeko, ez handirik, ez txikirik.

 

•Berriz aztertu beharko litzatekeen kontu bat estetikarena da. Arau subsidiarioetan argi azaltzen da eraikin berriek arkitektura-ingurunea errespetatu behar dutela eta debekatuta daudela “eskualdetik kanpoko herri-arkitekturako estiloak”. Baina hori ez da betetzen edo hobeto arautu beharko litzateke, izan ere, teilatu-hegalik gabeko etxeak, izugarrizko beirateak, diseinu abangoardistako etxeak eta abar egiten direnean, ez da arkitektura-ingurunea errespetatzen .

 

         •Sustatzen den espaloi-mota ere —zintarri altuekin— ez dirudi oso egokia gureen moduko herrietarako. Urbanizazio berrietan ere, ez da beharrezkoa hainbeste argi jartzea, are gutxiago energia-kontsumoan aurreztea planteatzen dugunean.

.

         •Oraingo arau subsidiarioen akatsik handienetako bat da egin zirenean herritarrek ez zutela aukerarik izan parte hartzeko eta ez zela eztabaidarik egon. Kontzejuen parte hartzea ere ez zen inola bideratu.

        

Hau guztia ikusita, ondorioa argi dago. Hasieratik eduki beharko litzateke kontuan zertarako aldatu nahi diren arau subsidiarioak. Ez litzateke egokia izango aldatu eta, hala ere, orain arteko arazoekin jarraitzea. Aldatzen direnean, helburuetako bat gure herrietako neurriz kanpoko hazkuntza geldiaraztea izan behar da. Kontuan hartu behar da, baita ere, lurraren okupazioa, herrien hornidura eta saneamendu ahalmena eta, garrantzitsuagoa dena, egiten den planeamenduak aukera eman behar die Barrundiako seme-alabei, behingoz, bertan bizitzen gelditzeko.

______________________________________________________________________

 

¿HABRÍA QUE REVISAR LAS NORMAS SUBSIDIARIAS?

 

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Barrundia, -en adelante NN.SS.-, son el instrumento de ordenación integral del territorio del municipio. Dichas NN.SS. clasifican el suelo (urbano, urbanizable, no urbano,…), delimitan las facultades urbanísticas y condicionan la efectividad y el ejercicio de dichas facultades. En resumen, y en lenguaje coloquial, las Normas Subsidiarias son la normativa para regular todo tipo de construcción y uso del suelo que se quiera hacer en Barrundia y que regulan cómo se debe hacer y dónde se puede hacer.

Aunque tienen una vigencia indefinida, suelen mantenerse en vigor 8 años aproximadamente, y existe la posibilidad de hacer modificaciones parciales.

Las NN.SS. actualmente en vigor se puede decir que tienen muchas pegas, pero no solo desde el punto de vista de la Izquierda Abertzale, sino también desde un punto de vista puramente objetivo. Aquí exponemos varias consideraciones sobre ellas, para abrir el debate:

 

•Las NN.SS. de Barrundia deberían adaptarse a la legislación sobrevenida (la legislación aprobada después de julio de 2003, que es cuando entraron en vigor). Las leyes más importantes a las que se deberían adaptar son:

 -La Ley del Suelo, que, entre otras cosas, promueve más densidad de vivienda para que la ocupación de suelo sea menor. Esto no debe suponer que se construya sin tener en cuenta el entorno o que no se haga en armonía con lo ya edificado.

 -El Plan Territorial Sectorial (PTS) de Ríos y Arroyos, que procura que no se construyan ni viviendas ni otras edificaciones en zonas potencialmente inundables.

 

            •La famosa Agenda Local 21 debería tener su aplicación en las NN.SS., para que la sostenibilidad sea tenida en cuenta en toda actuación constructiva y urbanística que se haga en Barrundia.

 

            •Para aprobar las actuales NN.SS. no se tuvo en cuenta la capacidad de abastecimiento de agua de nuestros pueblos. Aunque se justifica que “en todos los pueblos del municipio el caudal de agua resulta suficiente para los consumos tanto actuales como futuros correspondientes a los crecimientos previsibles en cada caso”, todos sabemos que esto no es así. A la hora de justificar esto no se tuvieron en cuenta las concesiones de agua de las que se abastecen los pueblos o el Consorcio, ni los problemas que ya existían. Además no se tuvieron en cuenta los consumos ganaderos de las explotaciones que hay en Barrundia, que son significativos.

 

            •Tampoco se tuvo en cuenta la capacidad del saneamiento que hay en los pueblos de Barrundia. Se reconoce en las actuales NN.SS. que, por lo general, no hay sistema separativo de evacuación de aguas negras y pluviales y, pese a ello, justifican que “la capacidad es suficiente para un crecimiento potencial sin limitaciones”. Esto, por mucho que se exponga en un informe firmado por un técnico, no es así. No hace falta conocer que los vertidos de algunos de los pueblos, a día de hoy, no son “legalizables”; basta con ver los vertidos que se hacen a los ríos de Barrundia.

 

•En las actuales NN.SS. se dio por válido que algunos pueblos pudieran crecer a más del doble de lo que son. Sin embargo en el punto 4.11 del artículo 12 de las Directrices de Ordenación Territorial de la C.A.V. se estipula limitar la capacidad máxima de desarrollo residencial en los núcleos menores de los municipios al 100% del número de viviendas existentes. Este criterio no se respeta en Audikana, Dallo, Etxabarri y Hermua, donde, como ya se denunció anteriormente, si se culmina todo el crecimiento que se posibilita, se pasaría en poco tiempo a más que duplicar el número de viviendas. El crecimiento que se planifica para los demás pueblos también es excesivo.

 

•Se debería tener en cuenta la distancia  a las redes de alta tensión. Para evitar los efectos perjudiciales que pudieran tener los campos electromagnéticos sobre la salud de las personas, la distancia de una vivienda a una red de alta tensión recomiendan que sea de un metro por cada kilovoltio de tensión. La línea que cruza por el norte de Barrundia es de 400kv, que pasa junto a Elgea, cosa que ya no tiene remedio. La que pasa por el centro de Barrundia es de 220kv.

 

•No hay opción con las actuales NN.SS. a que se afinque en Barrundia ninguna industria, ni pequeña ni grande.

 

•Una de las cosas que debería replantearse es la referida a cuestiones de estética. Pese a que lo estipulado en las NN.SS. es claro en cuanto a que los nuevos edificios deben respetar el entorno arquitectónico y a que están prohibidos “los estilos de arquitectura popular ajenos a la Comarca”, o esto no se cumple o debería regularse mejor. No se respeta el entorno arquitectónico cuando se dejan hacer viviendas sin alero, enormes cristaleras, casas de diseño vanguardista, etc.

 

            •El modelo de aceras que se promueve, con bordillos altos, no parece adecuado para pueblos como los nuestros. La “sobreabundancia” de farolas en las nuevas urbanizaciones no es necesaria, y mucho menos si apostamos por el ahorro en el consumo energético.

 

            •Una de las peores cosas que tienen las actuales NN.SS es que en su elaboración no se dió opción a la participación ciudadana y al debate. No se consideró para nada la participación de los Concejos.

           

Después de visto todo esto la conclusión parece clara. Pero, habría que tener en cuenta desde un principio para qué revisar las NN.SS. No sería adecuado revisarlas y que luego siguieran existiendo los mismos problemas que hasta ahora.

Cuando se revisen, debe tenerse como objetivo el frenar el crecimiento desmesurado de nuestros pueblos. También se debe tener en cuenta la ocupación de suelo, la capacidad de abastecimiento y saneamiento de nuestros pueblos y, lo que es más importante, se debe hacer un planeamiento que dé opción, de una vez por todas, a que las hijas e hijos de Barrundia se puedan quedar a vivir en Barrundia.


Utzi iruzkina: