Sinadurak: Ulian ehizarik ez / Firmas: No a la caza en Ulía

kepa.sarasola@ni.eus 1627736740514 Uliako auzo-elkartea | 2014-05-24 20:29

(Abajo en castellano)

EHIZARIK  EZ  ULIAN

Idatzi honen bitartez ULIAKO AUZO ELKARTEAK informatu nahi dizu, hurrengo egunetan Uliako mendian ehizaren praktika onartu daitekeela berriro.

Hegaztiak gustuko ditugu Ulialdean: arroketan, zuhaitzetan eta  balkoian

Hain zuzen ere, nahiz eta 1989garren urtean Donostiaren inguruan segurtasun zona bat definitu egin zen pertsonen segurtasuna bermatzeko asmotan eta Diputazioaren Foru Agindu baten bitartez 2012garren urtean zona hori handitu arren, Ehizaren Federazioak aurkeztutako errekurtso baten ondorioz aipatutako Foru Agindu hori, formaren akats baten ondorioz, baliogabeturik geratu da.

Hori dela eta, Gipuzkoako Foru Diputazioak Agindu berri bat prestatu egin du eta 2014ko maiatzaren bitartean jendaurreko audientziaren epea ireki egin du. Epe honetan, Uliako mendian ehiza debekaturik egon dadin nahi dugunok parte har dezakegu lerro hauen azpian dagoen eskabidea bidaliz.

Guk pentsatzen dugu eskaera honen bitartez herri partaidetza oinarrizkoa izan daitekeela, ehizaren jardunaldia hiri-parke honen kanpoan behin-betiko gera dadin.

.

– – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

Donostiako eta Pasaiako udalerrien zati bat ehizarako segurtasun zona deklaratzeko Foru Agindua.

Jaun/Andrea……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

NAZ: ………………………………………………..

Helbidea:…………………………….………………..

Kalea:…………………………………………………………………………………………zbk:…………. Pisua: …….…. P.K. : ………………….………

Telefonoa ……………………….…………………

Posta elektronikoa …………………………………………………………….

HONAKO HAU ADIERAZTEN DU:

1) Uliako mendiak olgetarako hiri parkea da eta balore naturalistikoak eta babes berezia merezitako faunarako interesa duten eremuak dituela.

2) Mendia antolatzeko helburu nagusien artean aire zabaleko egoteko lekuak eta olgeta-aisialdira zuzendutako beste espazioak egokitzea agoela; eta baita ere, interes naturalistiko, paisajistiko edo kulturaleko elementuak eskura izateko oinezkoentzako ibilbideak egitea, elementu haien babespena bermatu ondoren,

3) Uliako mendian ehiza ez da ehiztariei bakarrik doakien gaia, baizik eta mendian ehizarekin bateraezinak diren beste erabilpenak garatzen dituzten hiritar guztiei ere.

Hori dela eta, honako hau eskatzen du:

Donostiako eta Pasaiako udalerrien zati bat ehizarako segurtasun zona deklaratzeko Foru Aginduari buruzko alegazio-idatzi hau epearen barruan aurkeztutakoa har dezala eta 2012ko uztailaren 26ko Agindu Foralaren ezarpen eta baldintzak berriro indarrean jar daitezela, Uliako mendian gaur egun indarrean dauden erabilpen orokorrak eta pertsonen segurtasun baldintzak bermatu ahal izateko.

Sinadura:

.

.

.

.

.

No a la práctica de la caza en Ulia

Mediante este escrito desde ULIAKO AUZO ELKARTEA queremos informar que a partir de próximas fechas el ejercicio de la caza en Ulía podría volver a estar permitido.

ZozoaEn Ulía nos gustan los pájaros en las rocas, en los árboles y en los balcones

Efectivamente, aunque en el año 1989 se definió un cinturón de seguridad alrededor de Donostia con el objeto de garantizar la seguridad de las personas, y a pesar de la ampliación de dicho cinturón en el año 2012 mediante una Orden Foral de la Diputación, como consecuencia de la presentación de un recurso por parte de la Federación de Caza, dicha Orden Foral ha sido anulada por un defecto de forma.

Es por este motivo por el que la Diputación Foral de Gipuzkoa ha redactado una nueva Orden, abriendo un periodo de audiencia pública durante este mes de Mayo de 2014. En este período, aquellas personas que estén a favor de que se mantenga la prohibición de la caza en el monte Ulia se pueden sumar a la petición que os adjuntamos bajo estas líneas.

Pensamos que la participación ciudadana mediante esta petición puede ser fundamental para excluir definitivamente la actividad de caza dentro de este parque periurbano.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

Orden Foral de declaración de zona de seguridad para la caza en parte de los términos municipales de Donostia y Pasaia

D/Dª……………………………………………………………………………………………………………………

Con DNI núm.………………………………………………..

Domiciliado/a en…………………………….……………….. Calle…………………………… ……………………………………número………….………piso…….…..CP………………….………

Teléfono……………………….……………………y

Correo electrónico …………………………………………………………….

EXPONE

1) Que el monte Ulia es un parque periurbano de uso recreativo, que posee valores naturalísticos y áreas de interés de la fauna, merecedoras del máximo grado de protección.

2) Que entre los objetivos generales de ordenación del este monte se encuentra el acondicionamiento de lugares y espacios destinados al ocio recreativo, y la disposición de itinerarios peatonales de acceso al entorno de los elementos de interés naturalístico, paisajístico o cultural, con las restricciones que su adecuada preservación aconseje

3) Que la caza en Ulia no es un asunto que afecta solo a los cazadores, sino también al conjunto de ciudadanos que realizan otros usos del monte incompatibles con la caza.

Por todo lo cual SOLICITA

Tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito de alegaciones a la Orden Foral de declaración de zona de seguridad para la caza en parte de los términos municipales de Donostia y Pasaia, instándole a restablecer los términos y condiciones de la Orden Foral de 26 de julio de 2012, en el sentido de garantizar la seguridad de las personas y los usos generales actualmente vigentes en el monte Ulia.

Firma:

.

.


Utzi iruzkina: