JON KORTAZAR // Postmodernitatea euskal kontagintzan // UTRIUSQUE VASCONIAE // 2007

so 1467378181235 SO | 2020-11-07 07:55

JON KORTAZAR // Postmodernitatea euskal kontagintzan // UTRIUSQUE VASCONIAE // 2007

 

AURKIBIDEA

Postmodernitatearen definizio baterako

Postmodernitatea eta euskal literatura

Erdigunea eta ingurua gaur egungo euskal nobelagintzan

Euskal nobelagintzaren mapa bat

Gaurko euskal nobelaginza eta postmodernitatea

Nobela eta indiferentzia

Pluralismo estilistiko eta politikoa

Konstruktibismoa

Testuartekotasuna eta polifonia

Generoen arteko bereizketaren galera

Irakurlea aurkitzea

https://addi.ehu.es/handle/10810/28886

https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/28886/Postmodernitatea%20euskal%20kontagintzan.pdf?sequence=2&isAllowed=y

 

 

 

10Hasteko,eskua rki erab iltzen den definizioahartukodugu ; kontzeptua ren alderditransg re -sore a nabarmentzen du, eta bereb at jolasar enet a eraikuntzaren alde rdia, beti ere Jaki ntzariet a Aginteariau rre eg iteko; hori guztia erreali -tat ea adierazte ko krisiarekinbatera agertze nda, ho ts, lite ra tur ak errealitatea adier aztek odit uen auke ra k ez di ra fidat zekoak;eta, gaine -ra, subje ktua be re bait at ik at dab il, bes te ta -sunarenbidez pe nts atuz; subjektu post moder -noak, be raz, adie ra zpen anit z ditu: iz an li te kesubj ektu askotarikoa, izan liteke besterenbidezadierazia,iz an liteke subj ektu bit an edo ge hia-gota n ba natua , eta aba r.Pe ter Zima1irakas leak pr opo satutakoari ja -rraituz,pos tm odernitat ea ut opien amaieragisade fi nitu dezakegu. Modernitat e berandukoa-re n propo samenutopikoakinork ez di tu si-ne ste n, ez ideolo giarenez estetik ar en alde tik,totalitarismohistor ikoarenbidet ik joan baitzi-re n utopiak.Ild o horretatik,kron ologiabatpla nt eatze n da: Bi garrenMunduGerra amai -1Lan honetanPeter Zim ar en prop osa menakjarr aitzeneta lab urbi ltzen dira, hala har k idatzitakoarenbide -tik, bat ik batL’ indiff éren ce ro manesqueli bur utik, no -la San ti ago de Compostelan eman dako ika starotik(2002kootsailaet a martxoa).

 

11turik abiatzenda , demokraz ia lib erala ren hed a-pe narekinbatera,politikari dagokionez.Ga rai bat definitzeko sa io bat ek kontuanizan be harko luke defin izio hori era ikuntzabatdela, eta eraikuntzahori subjektubatek egite ndue la ga rai baten baitat ik. Aro edo garai litera -rioe n eta historikoeneraikuntzasailkapense-manti koe tan oina rriturikoprozesusemiotikobat da. Mapaba tzuenant zekoa k eraikitzendira kulturaren mailakoes anah i-osagaiaker a-biliz, eta ber gisan pol itikarennahiz ideologia-re n mailari dago kionez;esana hi-osagaihori ekgarai bere an ipintz en dira, osagaihoriek “kul -tura -isoglosak”–z ilegi bekit ko ntzept ua– ma -rraztenditu zte, ez auga rr i linguistikoekinegi -te n den bezala,eta horrekinezar tzen dira ar oe nmug ak –beti alda korra k eta ez-egonkorrak–.Kontzeptuaadieraztekoet a defin itzek o go-rabeh erak eta ko ntraesanakager balitez ere ,Pet er Zimarenabu ruz Fra nç ois Lyot ard etaGianniVattimoren ikuspegiak har tu behar diraosa garritz at de finiz io hor ret ara irist eko.Ly otar den ikuspegit ik, pos tm odernitat ea-re n ezaugarri oinarrizkoak,modernitate beran-duk oa re n oso bes telakoak, hauexekdira : in -telektualekez dute sinestenmeta nar raziohandietan,hala kr istaua k nola marx ista k, ed o